پرستیژ انتخاب کسانی است که می خواهند شکوه مبلمان کلاسیک را در آشپزخانه خود تجربه کنند.
آشپزخانه پرستیژ از چوب طبیعی و حتی دست ساز و یا روکش چوب با خطوطی ظریف و مجلل ، طراحی و ساخته می شود که این شکوه در آشپزخانه شما را با آرامشی ماندگار، همراه می کند.
پرستیژ علاوه بر پرزرق و برق بودن در ساختاری ارگونومیک و کاربردی مطابق سبک و سلیقه ی شما طراحی می شود. همان طور که در طراحی های جدید، آشپزخانه می تواند بخشی از فضای پذیرایی خانه باشد و با دکوراسیون پذیرایی تلفیق شود، طراحی آشپزخانه پرستیژ می تواند به تمام فضای خانه شکوه و جلال دهد.

پروژه های اجرا شده آشپزخانه پرستیژ

پـــروژه : آقــای عبـــدلی- یـزد
جنــــــس بـــــدنــه: آلتـــــــون
جنــس درب: چــوب بلوط کانادا
دستگیـــره:ســـــرامیــکی
یراق آلات: بلــوم – کِسه بومــر
روکابیـنتی: کوارتز سایلستــون

رنگ:گیاهی

Project: Mr. Abdoli – Yazd
Gender: Alton
Door type: Canadian oak
Handle: Ceramic
Fittings:
Blum-Kessebohmer
Color:herbal
Silestone Quartz

پـــروژه : آقــای باقـــری- یـزد
جنــــــس بـــــدنــه: آلتـــــــون
جنــس درب: چــوب بلوط کانادا
یراق آلات: بلــوم – کسـوبومــر
روکابیـنتی: کوارتز سایلستــون

رنگ:

Project: Mr. Bagheri – Yazd
Gender: Alton
Door type: Canadian oak
Fittings:
Blum-Kessebohmer
Color:White Wash color
Silestone Quartz

پروژه : خانم دکتر توکلی – یزد
جنــــــس بـــدنــه: چــوب بلوط
جنــس درب: چــوب بلوط کانادا
یراق آلات: بلــوم – کسـوبومــر
روکابیـنتی: کوارتز سایلستــون
لــــــوازم خانــــــگی تــــــوکــار

رنگ:گیاهی

Project: Mis.Tavakoli- Yazd
Gender: wood
Door type: Canadian oak
Fittings:
Blum-Kessebohmer
Color: herbal
Silestone Quartz

پروژه : آقای دکترجعفری -یزد
جنــــــس بـــدنــه: آلــتـــــــون
جنــس درب: چــوب بلوط کانادا
دستگیـــره :ســـرامیـــکی
یراق آلات: بلــوم – کسـوبومــر
روکابیـنتی: کوارتز سایلستــون

رنگ:گیاهی

Project: Mr. Jafari – Yazd
Gender: Alton
Door type: Canadian oak
Fittings:
Blum-Kessebohmer
Handle: Ceramic
Color: herbal
Silestone Quartz

پروژه : آقای دکتر سعدلو- یزد
جنــــــس بـــــدنــه: آلتـــــــون
جنـــــس درب: چـــــوب ملــــچ
دستــگیــــــره: ســــــرامیـــکی
یراق آلات: بلــوم – کسـوبومــر
روکابیـنتی: کوارتز سایلستــون

رنگ:

Project: Mr. Saadlo – Yazd
Gender: Alton
Door type: Mulch wood
Handle: Ceramic
Fittings:
Blum-Kessebohmer
Color:White Wash color
Silestone Quartz

فهرست